بایگانی برچسب: اوج گرفتن را آغاز کنید

باورهای قدرتمند شما

باورها

باورهایتان را بسازید اوج گرفتن را آغاز کنید اوج گرفتن را آغاز کنید: نیرویی هست که تمام تمیمات شما را کنترل می‌کند. این نیرو مادامی که زنده هستید چگونگی تفکر و احساس شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این نیرو، باورهای شماست. زمانی که باوری در ذهن خود داشته باشید، انچه می‌توانیم ببینیم و احساس […]