0

چراباید انرژی تفکر در شدنی‌ها را حس کرد

چاره و راه حل

کسانی که اهل تفکر در شدنی‌ها هستند، می‌توانند کارهایی را بکنند که به نظر نشدنی است. چون به وجود چاره و راه حل باور دارند.

  1. فکر کردن به شدنی‌ها، شدنی‌ها و ممکنات را زیاد می کند.

وقتی ایمان داشته باشی که می‌توانی کارهای مشکل را انجام دهی،‌و موفق می‌شوی، درهای زیادی به رویتان باز می‌شود.

  1. فکر کردن به شدنی‌ها، مردم و فرصت‌ها را به جانب تو می‌کشانند.

افراد کلان فکر، افراد بزرگ را به سوی خود جلب می‌کنند. اگر می‌خواهید دستاوردهای بزرگ داشته باشید باید به شدنی‌ها فکر کنید.

  1. فکر کردن به شدنی‌ها سبب ازدیاد شدنی‌ها می‌شود.

متفکران بزرگ و اثر گذار برای دیگران هم فرصت آفرین می‌شوند زیرا فکر کردن

به شدنی‌ها واگیر دارد. نمی‌توان همنشین متفکران بزرگ بود و به شدنی‌ها فکر نکرد.

  1. فکر کردن به شدنی‌ها باعث می‌شود صاحب رویاهای بزرگ شوید

حرفه‌ات هر چه باشد و تو را یاری می‌کند تا افق دیدت را گسترش دهی و صاحب رویاهای بزرگ شوی.

  1. فکر کردن به شدنی‌ها: عروج از میان مایگی

باعث می‌شود دنبال راه حل بگردیم و در نتیجه از سطح مشکلات فراتر برویم و توانایی‌های پنهان خود را اضافه کنیم.

  1. فکر کردن به شدنی‌ها انرژی زا است

رابطه‌ی مستقیمی بین فکر کردن به چیزهای ممکن و شدنی با انرژی هر کس وجود دارد .

  1. فکر کردن به شدنی‌ها تو را از تسلیم شدن باز می‌دارد

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com