0

آیا مایلید افکار کسی که کنارتان نشسته است را بدانید؟

خواندن فکر افراد از روی حالت دست ها

 

 خود دار:

اگر شخصی دستهایش را پشت کمر خود قفل کند این امر نشان می دهد

که وی خود را به شدت کنترل کرده است .در این حالت او سعی دارد خشم یا

احساس ناامیدی را از خود دور کند این افراد از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند

در این حالت بهتر است با این فرد به آرامی ارتباط برقرار شود .

تدافعی:

اگر انگشتان دستها به بازو گره خورده باشد این حالت، حالت تدافعی در برابر حمله ی

غیر منتظره یا بی میلی برای تغییر چهره ی شخص است. اگر انگشت ها مشت شده باشد حالت بی میلی شدید تر است.

متفکر:

گره کردن دستها به دسته های صندلی نشان می دهد که شخص سعی دارد احساس

خود را مهار کند اما قفل کردن قوزک پاها به یکدیگر حالت تدافعی است . بسیاری از افراد این

حالت را به نوعی رسیدن به تصمیمی بزرگ می دانند اما روانشناسان می گویند که حتی اضطراب نیز نشانه تفکر فرد است.

دقیق:

وقتی شخصی انگشت سبابه خود را به صورت و بقیه دستش را به صورت گره کرده

در پایین صورتش قرار می دهد یعنی او فرد بسیار دقیقی است.در این حالت شخص با دقت زیاد

به صحبت شما گوش می دهد کلمات شما را می سنجد و در عین حال در چهره ی او حالت انتقادی نیز به چشم می خورد .

دو دلی:

انگشت های گره شده زیر چانه و نگاه خیره نشان دهنده ی تردید است.

او به صحبت های شما و صحت گفته هایتان تردید می کند.شاید چون از نگاه

شما تردید و دو دلی آشکار است دیگران برای قدم جلو گذاشتن و دوست شدن با شما تردید دارند.

بی گناه:

دست های که روی سینه قرار گرفته باشند بهترین نمونه برای حالت بی گناهی

و درست کاری است. حالت تواضعی که در این عمل وجود دارد به شما می گوید

این فرد علی رقم آنکه به بی گناهیش اذعان دارد ولی نمی داند چگونه آن را ثابت کند .

مطمئن:

دستها یی که به کمر زده می شود در مردها نشان دهنده ی ان است که فرد به آنچه می گوید

اعتقاد و اعتماد کامل دارد. برای خانمها هم همینطور است اما در هر دو مورد این حالت به ما می گوید

که فرد به هر حال احساس اطمینانی در گفته ها و رفتار خود دارد که می تواند آن را به دیگری  نیز منتقل کند.

مرموز:

دست های مشت شده زیر چانه نشان می دهد شخص نظریاتش را پنهان می کند تا شما

حرف هایتان تمام شود و سپس در کمال آرامش به شما و نظریاتتان حمله می کند. شگرد جالبی است،

ابتدا اطمینان شما را جلب می کند و سپس در نهایت آرامش به شما می گوید که نظریاتتان را قبول ندارد.

ظاهر ساز:

در این حالت شخص آرام به نظر می رسد اما این آرامش پیش از طوفان است.

این حالتی است که بیشتر روسا به خود می گیرند . ظاهر سازی معولا از آن دسته

حالت هایی است که در بیشتر افراد دیده می شود ولی نوع آن با یکدیگر متفاوت است .

مالکیت:

قرار دادن پاها روی هر چیز مثل میز، سکو و … نشانه ی حالت مالکیت است.

و در نهایت به عقیده ی فرد باعث موفقیت وی در کارها می شود.

اعتماد بنفس :

تکه زدن به صندلی در حالی که دستها پشت سر قفل شده نشان دهنده ی

اعتماد بنفس قوی است. اگر شخصی دراین حالت صحبت می کند به گفته های خود اعتماد دارد .

دیدگاه خود را ثبت کنید

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com