0

شما جاه طلب هستید یا خیر ؟

به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید

در پایان تعبیر پاسخ هایتان را ببینید .

  1. دریا را با کدام یک از ویژگی های زیر تشریح می کنید؟

آبی تیره، شفاف، سبز، گل آلود؟

  1. کدام یک از اشکال زیر را دوست دارید؟

دایره، مربع یامثلث؟

  1. فرض کنید در راهرویی راه می روید دو در را می بینید.

یکی در پنچ قدمی سمت چپ و دیگری در انتهای راهرو.

هر دو در باز هستند. کلیدی روی زمین درست در جلوی شما افتاده آیا آن را بر می دارید ؟

  1. رنگ های روبرو به ترتیبی که برایتان اولویت دارد بگویید؟

قرمز، آبی، سبز، سیاه و سفید؟

  1. دوست د ارید در کدام قسمت کوه باشید؟
  2. در ذهنتان اسب چه رنگی است؟

قهوه ای ، سیاه، یا سفید.

  1. طوفانی در راه است کدام یک را انتخاب می کنید؟

اسب یا خانه.

تعبیر پاسخ ها:

سوال یک:

آبی تیره : شخصیت پیچیده

سبز : آسان گیر و بیخیال

شفاف: به سادگی قابل درک

گل آلود: آشفته و سر در گم

سوال دو:

دایره : سعی می کنید طوری رفتار کنید که خوشایند همه باشد.

مربع: خود داری و خود محور

مثلث: یک دنده و لجباز

سوال سه :

بله :شما آدم فرصت طلبی هستید

نه: شما آدم فرصت طلبی نیستید

سوال چهار:

آبی: دوستان و روابط

سبز: شغل و حرفه

قرمز: دلبستگی

سیاه: مرگ

سفید : ازدواج

سوال پنج: میزان ارتفاعی که انتخاب می کنید رابطه مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد.

سوال ششم:

قهوه ای: فروتن و  خاکی

سیاه: غیر قابل پیش بینی ، سرکش و هیجان انگیز.

سفید: برتر ، مغرور ، تاثیر گذار.

سوال هفتم: این سوال اولویتهای شما به هنگام مشکلات را تعیین می کند.

اسب: همسر

خانه: فرزندان.

 

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com